Algemeen

Algemeen

Meten en weten waartoe een kind in staat is en waar het zich bevindt op de ontwikkelingsladder, is altijd zinvol. Bedenk onder andere: hoe jonger het kind, hoe plastischer de hersenen en hoe succesvoller leerprocessen te beïnvloeden zijn.
Daarbij is het natuurlijk ook zo, dat onderzoek met objectieve en genormeerde instrumenten bijdraagt aan een eenduidige interpretatie van de mogelijkheden van een kind. Dit bevordert een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende opvoeders (m.n. leerkrachten, ouders) die het kind begeleiden.
POL werkt uitsluitend met objectieve- en kwalitatief als ‘goed’ beoordeelde tests, observatieschalen en vragenlijsten.

Procedure

Orthopedagogisch onderzoek impliceert maatwerk. Hoe het uiteindelijk onderzoek concreet ingevuld wordt, hangt o.a. af van de aard van de hulpvraag, de wens(en) van de aanmelders, eerder verricht onderzoek e.d. Aard en omvang van het onderzoek geschiedt in gezamenlijk overleg.

Vragen

Uiteenlopende vragen kunnen aanleiding zijn om met een orthopedagoog contact op te nemen. Een paar voorbeelden :

 • Welke leermogelijkheden heeft dit kind ? Wat mag ik van dit kind verwachten ?
 • Hoe ziet het intelligentieprofiel er uit ? In welke mate zijn deelgebieden sterk/zwak ontwikkeld?
 • Hoe voelt dit kind zich (op school) ? Verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling adequaat ?
 • Waarom lukt het dit kind niet om ……. ?
 • Heeft mijn kind Dyslexie, Dyscalculie, NLD, geheugenproblemen, een aandachtsstoornis….. ?
 • Is er sprake van een (ernstige) achterstand op bepaalde leergebieden ?
 • Hoe kan dit kind het beste geholpen worden …?
 • Is de omgeving adequaat afgestemd op de behoeften van dit kind ? Is de huidige hulp voldoende ?
 • Is de conclusie uit eerder verricht onderzoek terecht ? etc. etc.

Intake

Na aanmelding vindt er een intake plaats. Middels een vragenformulier en/of in een gesprek worden de zorgen geïnventariseerd en wordt de precieze vraagstelling duidelijk. Tevens wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind nagegaan en worden de resultaten van eventueel eerder onderzoek bestudeerd. Ook worden de schoolresultaten geanalyseerd.
Op basis van deze informatie formuleert de onderzoeker een aantal hypotheses over de vermoedelijke oorzaak van de leerproblemen. Deze hypotheses worden vervolgens in het onderzoek getoetst.

Onderzoek

Het feitelijk onderzoek geschiedt op basis van observatie (eventueel ook in de schoolomgeving zelf), gesprekken, vragenlijsten en diverse toetsen en testjes waarbij het kind vragen moet beantwoorden of iets moet uitvoeren.
Vrijwel elk onderzoek start met een intelligentietest en wordt aangevuld met specifiek onderzoek naar factoren die vermoedelijk aan de oorzaak bijdragen of die een oorzaak cq. diagnose kunnen uitsluiten.
Het specifieke onderzoek kan bestaan uit een pedagogisch-didactisch deel, waarbij taakanalytisch gekeken wordt ‘waar het precies fout gaat’, maar ook uit gericht neuropsychologisch onderzoek, waarbij het functioneren van bepaalde hersengebieden in kaart gebracht wordt.

Aandachts- en geheugenonderzoek

POL beschikt bovendien over gestandaardiseerde instrumenten waarmee specifiek aandachts- en geheugenonderzoek uitgevoerd kan worden.
Aan de hand van reactietijdmetingen op eenvoudige computertaken kan bepaald worden in hoeverre een kind moeite heeft met het richten, verdelen, switchen en volhouden van aandacht tijdens de taakuitvoering.
Aandacht kunnen opbrengen is een basisvoorwaarde om informatie adequaat te kunnen verwerken; een verstoorde aandachtsfunctie heeft gevolgen voor o.a. geheugenprocessen en verklaart langs die weg al een (groot) deel van de leerproblemen. Alle prestaties van het kind worden vergeleken met zijn/haar leeftijdgenoten. Dit leidt o.a. tot een persoonlijk sterkte/zwakte-profiel. Tevens wijst het onderzoek uit welke hypothese aangenomen wordt, oftewel wat de meest waarschijnlijke oorzaak is van de leermoeilijkheden.

Advies

De onderzoeksresultaten, de conclusie en het daar uit voortvloeiend advies worden als voorlopige rapportage binnen 2 weken naar de aanvrager toegestuurd. Daarbij kunnen grafische weergaven en overzichtelijke tabellen van de testscores één en ander verduidelijken. Vervolgens vindt er een eindgesprek plaats waarin het onderzoek en de mogelijkheden voor verder handelen nader worden toegelicht. Vragen en opmerkingen van de aanmelder worden besproken. Daarna wordt het verslag pas definitief.
Zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie is daarbij gegarandeerd; de rapportage gaat uitlsluitend naar de opdrachtgever; die bepaalt wie nog meer op de hoogte gesteld mag worden.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van het onderzoek, waarbij voor 1 dagdeel (ochtend) 395,– en voor 2 dagdelen 650,– berekend wordt. Een voorstel ‘op maat’ wordt u op aanvraag toegezonden. De kosten zijn inclusief en dienen voldaan te worden zodra u het voorlopig onderzoeksverslag heeft ontvangen. In de kosten is inbegrepen:

 • Intake (telefonisch, vragenlijst(en), schoolgegevens e.d.)
 • Psychodiagnostisch Onderzoek
 • Voorlopig onderzoeksverslag (met in bijlagen test- en toetsresultaten)
 • Eindgesprek, bij POL *
 • Definitieve rapportage (met gezamenlijke conclusie + verslag eindgesprek)

  * Indien u het eindgesprek elders (school/RT…) wenst, wordt 50 extra berekend.

Vergoeding

Helaas wordt onderzoek van ‘enkel’ leerproblemen door vrijwel geen zorgverzekering (volledig) vergoed. Leer-problematiek valt namelijk niet onder de (psychische) gezondheidszorg. Wel kan de school onderzoek aanvragen bij de Schoolbegeleidingsdienst. De school draagt als opdrachtgever dan de kosten hiervan. Dat betekent echter ook dat het beschikbare budget van de school bepalend kan zijn voor de aard, omvang en het moment van onderzoek…
Aan onderzoek door zg. AWBZ-instellingen zijn voor u evenmin kosten verbonden, maar om daarvoor in aanmerking te komen moet er, behalve leerproblemen, ook een aanwijzing zijn voor psychiatrische- of lichamelijke problematiek.
Wanneer u voor een particuliere praktijk kiest, bent u in elk geval verzekerd van op uw wensen afgestemd en gespecialiseerd onderzoek.