Begeleiding

Begeleiding

POL biedt ook begeleiding en behandeling van leerproblemen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet goed onderzoek verricht zijn naar de oorzaak van de leermoeilijkheden. Alleen wanneer er een verklaring is voor de problemen, kan behandeling tot blijvende positieve resultaten leiden.
Wanneer onderzoek niet bij POL heeft plaatsgevonden, wordt u verzocht een kopie van het onderzoeksverslag beschikbaar te stellen. In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om een effectief behandelingsplan op te kunnen stellen. Kinderen die door POL onderzocht zijn, hebben voorrang bij plaatsing voor behandeling.

Handelingsplan

Begeleiding vindt plaats in blokken van 8 weken, waarbij de leerling wekelijks 1 uur individueel met de behandelaar werkt aan zijn/haar specifieke problemen.
Voorafgaand aan elk behandelblok wordt een zg. Handelingsplan opgesteld. Daarin staat precies omschreven wat de doelen zijn en hoe die bereikt gaan worden. Een kopie van dit plan gaat naar de ouder(s) en de leerkracht(en) of mentor.
Aan het eind van een blok volgt er een evaluatiemoment. Bekeken wordt in hoeverre de doelen gehaald zijn en of/hoe verdere behandeling nodig is. Een verslag hiervan gaat eveneens naar ouders en school. Telefonisch is er contact over de conclusies.

Samenwerking

Voorafgaand aan elke behandeling neemt POL, na toestemming van de ouders, contact op met de leerkracht(en)/mentor van de aangemelde leerling. Doel hiervan is de behandeling af te stemmen op de ervaringen en doelen van de leerkracht(en) of docenten die frequent met de leerling werken.
Het succes van de extra hulp hangt voor een belangrijk deel af van de ondersteuning door ouders en school. Alleen wanneer de leerling de mogelijkheid heeft om ook dagelijks thuis en/of op school te oefenen, zal behandeling optimaal effect hebben.
POL geeft elke leerling voor maximaal 15 minuten per dag oefenopdrachten mee en gaat er van uit dat ouders/school het kind stimuleren dagelijks aan zijn opdrachtjes te werken; een vast moment hiervoor is het meest wenselijk.
Verder wordt gedurende elke behandelperiode gecommuniceerd tussen betrokkenen. Via een electronisch voortgangsverslag is er contact over het verloop.

Kosten

Voor de individuele begeleiding wordt 45,- per bijeenkomst in rekening gebracht.
Voor de overige activiteiten m.b.t. de begeleiding (gesprekken, verslagen, opstellen handelingsplan, materiaal etc.) wordt per maand 45,- berekend.
Wanneer de RT’er naar de klant toe moet, worden de kosten voor deze “extra tijd” verrekend volgens het begeleidingstarief van 60,- p/u. Daarnaast wordt voor reiskosten de afstand tot de praktijk x 1,- in rekening gebracht.
Voor de kosten van diagnostisch onderzoek en de uitwerking daarvan gelden andere bedragen. Zie elders op deze website.
Aan het eind van elke maand ontvangt u een gespecificeerde rekening.