Over leermogelijkheden.nl

POL

De Praktijk Orthopedagogiek Leermogelijkheden (POL) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen bij kinderen en jeugdigen.
POL besteedt in haar onderzoek, advisering en begeleiding expliciet aandacht aan de mógelijkheden die aanwezig zijn om het schoolse leren (weer) efficiënt, plezierig en ‘op maat’ te maken.
Doorgaans is de aanleiding voor onderzoek en/of behandeling door een orthopedagoog een aanhoudend probleem op één of meer leergebieden, zoals (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, engels etc. Uit observatie en (toets)prestaties blijkt bijvoorbeeld een terugval of een te geringe ontwikkeling in één of meer van deze schoolse vaardigheden. Vaak staan die problemen niet op zichzelf en is er tevens sprake van andere, of vagere, klachten, zoals: zwakke concentratie, geheugen-problemen, ongewenst gedrag, faalangst e.d.
Orthopedagogisch onderzoek brengt de oorzaak van de leermoeilijkheden in kaart, waarna gerichte behandeling gestart kan worden.
Onder het motto ‘meten is weten’ en ‘hoe eerder, hoe beter‘ kan veel leed voorkomen worden. Ouders, maar ook scholen, kunnen kinderen aanmelden bij POL.

Orthopedagogisch Onderzoek

Pedagogiek betekent ‘opvoedkunde’. Pedagogen houden zich bezig met de ‘normale’ menselijke ontwikkeling en adviseren opvoeders bij het sturen van de gewenste kinderlijke ontwikkeling. Orthopedagogiek staat voor ‘speciale pedagogiek’. Orthopedagogen houden zich bezig met de ‘afwijkende’ ontwikkeling en hebben als doel verbetering te realiseren in een ontwikkeling die ongewenst verloopt.
POL zoekt de verklaring voor een afwijkende leerontwikkeling zowel in factoren die ín het kind gelegen zijn, als in de interactie tussen kind en omgeving. De wijze waarop de leerstof aangeboden wordt of de manier waarop ‘anderen’ reageren op de schoolprestaties van een kind, kan bijdragen aan de leerproblematiek.

Orthodidactisch Onderzoek

Didactiek betekent ‘onderwijzen’. Didactici (leerkrachten) hebben kennis van de manier waarop leerstof overgedragen kan worden. Orthodidactiek betekent ‘speciale didactiek’. Een orthodidacticus heeft kennis van de speciale wijze waarop, in geval van leerproblemen, leerstof aangeboden moet worden en de leeromgeving afgestemd moet worden op de specifieke leerbehoeften.
Wanneer er zorgen zijn over bepaalde schoolse vaardigheden, zoals lezen of rekenen, zal POL een onderwijsinhoudelijk onderzoek uitvoeren. Dat houdt in dat de prestaties op de betreffende taken geanalyseerd worden en dat de leeromgeving in kaart gebracht wordt. Doel van dit onderzoek is het leerrendement te bepalen en de aard en ernst van eventuele problemen te preciseren. Niet elke stagnatie betekent dat het kind lijdt aan een ernstige leerstoornis; in veel gevallen is een kleine aanpassing of een kortdurende behandeling voldoende om het leerproces weer op gang te helpen.

Neuropsychologisch Onderzoek

Een psycholoog houdt zich in algemene zin bezig met de achtergronden van menselijk gedrag. Een neuropsycholoog bestudeert specifiek de relatie tussen hersenen en gedrag: hij/zij onderzoekt in hoeverre afwijkend gedrag verklaard kan worden vanuit het dysfunctioneren van bepaalde processen en gebieden in de hersenen, zoals bijvoorbeeld aandacht, geheugen, motoriek, taal e.d.
POL zoekt niet alleen een orthopedagogisch-didactische verklaring voor afwijkend leergedrag, maar onderzoekt ook neuropsychologisch. Dat betekent onder andere, dat elk onderzoek leidt tot een persoonlijk profiel van sterk- en zwak ontwikkelde vaardigheden die betrokken zijn bij het verwerken van informatie.

Advies

In de advisering over ‘hoe verder te handelen’ gaat POL expliciet uit van de mógelijkheden die aanwezig zijn om de sterke kanten in te zetten en verder uit te bouwen. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe de zwakke aspecten cq. tekorten te remediëren of (m.b.v. de sterke kanten) te compenseren zijn.

Begeleiding

POL werkt samen met een aantal gespecialiseerde hulpverleners, zoals logopedisten, kinderfysiotherapeuten en (motorische) remedial teachers. Omdat de expertise van POL ook ervaring met remedial teaching en (speciaal) onderwijs omvat, kan POL de leerkracht of remedial teacher die naar aanleiding van het onderzoek een handelingsplan opstelt, goed aansturen.
In een aantal gevallen biedt POL de begeleiding zelf. Dit echter alleen op basis van gedegen onderzoek naar de oorzaak van de leerproblemen. Zie ook: Behandeling.

Mariska Visser

POL is een particuliere praktijk te Schoonhoven van Mariska Visser. Zij is aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude afgestudeerd als orthopedagoog, gespecialiseerd in school- en leerproblemen. Voor haar scriptie deed zij onderzoek naar Aandacht-problemen bij kinderen. Tot voor kort werkte zijn op de Gedragswetenschappelijke dienst van Epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daar deed zij neuropsychologisch onderzoek naar de relatie tussen hersenfunctiestoornissen en leerproblemen.
Mariska Visser beschikt over uitgebreide orthodidactische kennis en praktijkervaring. Zij werkte jarenlang als leerkracht en remedial teacher op S(B)O-scholen en volgde diverse studies in orthodidactiek. Zij is geregistreerd Orthopedagoog NVO en geregistreerd Remedial Teacher primair onderwijs LBRT. Tevens is zij gecertificeerd in Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen en volgt zij momenteel postdoctorale cursussen in Dyslexie en in Behandeling van Leerstoornissen.